Стручни тимови

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Програм заштите деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на основу посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним институцијама. Програмом су дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција и сузбијање свих видова насиља у школској средини.

Задаци Тима за заштиту су да:

 1. припрема програм заштите;
 2. информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
 3. идентификовање и информисање о случајевима дискриминације, насиља, уз поштовање личности детета / ученика;
 4. спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља;
 5. праћење и евидентирање свих врста насиља;
 6. саветодавни рад са ученицима и родитељима;
 7. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања;
 8. предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;
 1. укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
 2. прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
 3. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 4. извештава стручна тела и органе управљања.

ЦИЉ: Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за ученике и запослене.

Задаци тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 • израда, реализација и евалуација програма заштите деце / ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања
 • идентификовање и информисање о случајевима дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, уз поштовање личности детета / ученика
 • спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • праћење и евидентирање свих врста насиља, дискриминације, злостављања и занемаривање
 • јачање и одржавање сарадње са надлежним службама ( Центар за социјални рад, МУП, Здравствени центар …)
 • тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима је насиље регистровано
 • саветодавни рад са ученицима и родитељима

Вршњачки тим

Вршњачки тим ради у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Превентивног је карактера и обрађује кроз радионице различите теме прихватљиве деци. Сачињавају га наставници и ученици и основна сврха је да ученици обрађене теме лично доживе активним учешћем, а потом их пренесу и одраде у својим одељењима на часу одељењског старешине. Повратну информацију о задатој активности усмено реферишу на следећем састанку, уз разговор о питањима и проблемима које је тема покренула у разреду.

Ученици чланови Вршњачког тима су по један ученик из сваког одељења од 5. до 8. разреда. Једном месечно се одржавају састанци на којима се раде радионице, чији садржај ти ученици представљају на часу одељењског старешине осталим ученицима.

Радионице су таквог карактера да се на једноставан и прихватљив начин баве односом према себи, емоцијама и пепознавању истих код других, мотивима за понашање, вештином комуникације, одговорношћу, решавању сукоба, емпатијом и осталим социјалним вештинама. Суштински, радионице развијају и подстичу емоционалну интелигенцију.

Тим за медијацију

Насиље у школи свакодневна је појава међу ученицима. Сукоби међу вршњацима јављају се у свакодневном школском и ширем друштвеном окружењу. Из таквих сукоба често могу проистећи озбиљне последице, а оне директно указују на потребу за мирним решавањем сукоба Један од најважнијих начина ненасилног решавања сукоба је МЕДИЈАЦИЈА. Медијација доприноси стварном уважавању потреба и интереса, дугорочнијем и квалитетнијем решавању проблема. У складу са тим, у школи је оформљен стручни Тим за медијацију који чине наставници који су обучени за послове медијације. ПП служба је сарадник тима

Медијација је неформалан поступак у коме трећа, неутрална особа, помаже странама у сукобу да разреше сукоб – спор на начин који је прихватљив за обе стране у сукобу при чему ни једна страна не добија, али и не губи.

Медијатор је трећа, неутрална страна, активни слушалац који отвара различите могућности и подржава процес договора сукобљених страна. „Да бисте били добар медијатор, морате да умете добро да слушате“.

„Морате да слушате не само оно што је речено, него и оно што није — што је често много важније од онога што изговоре“.

Школски медијатори су обучени одрасли и деца/ученици који помажу да се конструктивно реши сукоб у одељењу/колективу.

Медијатори нису изасланици. Посао медијатора није да преносе поруке између појединаца који нису у стању да комуницирају. Медијатори раде на успостављању поверења и неутралног терена да би дошло до комуникације.

Медијатори нису приватни детективи. Медијатори не „раде за вас“ нити ће радити на сакупљању доказа против некога. Медијатори ће испитати чињенице које окружују сукоб, у покушају да разумеју шта свака од страна тражи и да установе шта би могло да оконча сукоб.

Медијатори нису психолози ни социјални радници. Медијатори ће сарађивати са обе стране па стога не могу да саветују било коју од страна у сукобу.

 ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА МЕДИЈАЦИЈЕ

  Обучавање и оспособљавање младих на тему вршњачке медијације као модела ненасилног решавања сукоба;

– Ученици после обуке стичу основна искуства и разумеју вештине које се користе у медијацији;
– Ученици су охрабрени да слушају себе и друге и уз поштовање различитости;
– Ученици помажу да се заједничком анализом препозна прави проблем;
– Ученици науче да постављају питања у потрази за решењем;
– Науче да не дозвољавају вређање, ругање ни окривљавање;
– Не стају ни на чију страну;
– Науче да чувају као тајну све што се каже у процесу медијације;
– Превенција сукоба , насиља, дискриминације, вређања.

 Активности Тима за медијацију биће видљиве у стварању школског окружења у ком су ученици активни креатори ненасилне атмосфере. Ученици медијатори преузимају активну улогу у решавању сукоба, а наставници постају неутрални и активни слушаоци који не нуде готова решења.

Родитељи су сигурни да деца проводе време у толерантој средини, као и да је смањена могућност да дође до сукоба.

Стручни тим за инклузивно образовање

На основу члана 76. Закона о основама система образовања и васпитања, школа је дужна да ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни план.

Циљ индивидуалног образовања јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно- васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

Индивидуални образовни план у школи доноси Педагошки колегијум на предлог Стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученику.

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе односно одељенски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ односно старатељ, а по потреби педагошки асистенти стручњак ван установе, на предлог родитеља.

Родитељ односно старатељ даје сагласност за увођење индивидалног образовног плана.

У првој години уписа у школу, индивидуално образовни план се доноси и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта.

Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним образовним планом ученика, који је израђен на основу индентификованих потреба ученика.

Индивидуалним образовним планом се утврђује прилагођен и/или обогаћен начин образовања и васпитања ученика, а посебно:

 1. Дневни распоред часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем који му пружа додатну подршку, распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке
 2. Циљеви образовно- васпитног рада
 3. Посебни стандарди или исходи постигнућа, односно прилагођени стандарди или исходи за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од редовних стандарда или исхода
 4. Индивидуални програм по предметима, односно области предмета који се обрађују у одељењу и у раду са додатном подршком
 5. Индивидуализован начин рада наставника, односно индивидализован приступ прилагођен врсти сметње.

За ученике са изузетним способностима школа доноси индивидуални образовни план који не садржи тачку три.